Delovno in socialno pravo

Kratek citat določenega področja dela ali pomemben podatek. Kratka definicija področja dela.

Delovno pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel glede delovnih razmerij. Delovno pravo sestavljata individualno in kolektivno delovno pravo, ki sta med seboj povezana. Individualno delovno pravo ureja sklenitev delovnega razmerja, pravice in dolžnosti strank v delovnem razmerju, odgovornost za delovne obveznosti, varstvo pri delu in prenehanje delovnega razmerja. Kolektivno delovno pravo se nanaša na delodajalce in delavske organizacije, na kolektivna pogajanja, na kolektivne delovne spore (npr. na stavke) in na sodelovanje delavcev pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih (pravica do soodločanja).

Po tesni povezavi z delovnim pravom je socialno pravo (pravo socialne varnosti). Ta pravna panoga vključuje tudi pravice, ki jih imajo delavci na temelju delovnega razmerja, a jih daleč presega, ker ima pravico do ustrezne socialne varnosti vsakdo že kot član družbe. Pravo socialne varnosti vključuje pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, socialno varstvo ter varstvo otrok in družine.