Odškodninsko pravo

Kratek citat določenega področja dela ali pomemben podatek. Kratka definicija področja dela.

Odškodninsko pravo je celota pravnih pravil in načel, ki se ukvarja s področjem škodnih dogodkov, iz naslova katerih imajo posamezniki pravico od odgovornih oseb uveljavljati odškodnino. Odškodninsko pravo določa pravila, po katerih je mogoče ugotoviti, kdo je odgovoren za škodo in v katerih primerih posamezniku pripada odškodnina ter kolikšna je ta odškodnina. Škoda je prikrajšanje, ki nastane zaradi posega v pravno zavarovane dobrine in interese nekoga drugega. Pravo pozna premoženjsko in nepremoženjsko škodo. Med premoženjsko škodo uvršča navadno škodo (zmanjšanje premoženja) in izgubljeni dobiček (preprečitev povečanja premoženja). Med nepremoženjsko škodo pa pravo uvršča telesne bolečine, duševne bolečine, strah in okrnitev ugleda pravne osebe. Škoda se lahko povrne v denarni obliki (denarna odškodnina) ali v nedenarni obliki (npr. objava popravka, preklic izjave ali na kakšen drug način, s katerim je mogoče doseči namen odškodnine). Namen povrnitve pa je v tem, da se čim bolj vzpostavi stanje, ki je obstajalo pred samim škodnim dogodkom.

Na področju odškodninskega prava nudim naslednje storitve:

  • priprava odškodninskih zahtevkov in izterjava odškodnin od povzročiteljev škode ali zavarovalnic pri vseh vrstah škodnih dogodkov (prometne nesreče, padec na nevzdrževanih površinah, poškodba pri delu, ugriz psa, povzročitev telesne poškodbe…)
  • pregled dokumentacije in ocena možnosti oškodovanca o smiselnosti vložitve odškodninskega zahtevka ali tožbe,
  • razlaga pojmov s področja odškodninskega prava (npr. odškodninska odgovornost, protipravnosti, vzročna zveza, naklep, malomarnost, objektivna odgovornost, subjektivna odgovornost),
  • priprava pisnih pravnih mnenj na področju odškodninskega prava (skupaj z določbami veljavne zakonodaje in stališči sodne prakse).